Jed­no­duchá, rychlá a ce­nově efek­tivní výro­ba e-knih.

POMŮŽEME VÁM
S VÝRO­BOU VAŠICH E-KNIH


Trans­for­ma­ce knižního průmys­lu nabírá na rych­los­ti. Přicházíme s po­zi­tivním po­hle­dem na ty­to změny a ja­ko spo­leh­livý part­ner při výrobě e-knih pomáháme na­kla­da­telům ak­tivně se podílet na své bu­douc­nos­ti.

Nabízíme na­kla­da­telům vzdělávání v ob­las­ti výro­by e-knih. Naši zkušení lek­toři vás naučí, jak vyrábět elek­tro­nické kni­hy v In­De­sig­nu ne­bo po­mocí spe­ci­a­li­zo­vaných nástrojů. Naučíme vás vyrábět kni­hy ty­po­gra­fic­ky krásné, obo­ha­cené mul­timédii a in­ter­ak­tivními prv­ky. S námi už pro vás ne­bu­de pro­blém vydávat i gra­fic­ky složité e‑kni­hy.

Za­jistíme vám i kom­pletní ser­vis při výrobě e‑knih ne­bo výro­bu jed­not­livých ti­tulů na zakázku.

Spe­ci­a­li­zu­je­me se také na op­ti­ma­li­za­ci work­flow při výrobě e‑knih, aby je­jich výro­ba by­la efek­tivní, rychlá a jed­no­duchá. Můžeme Vám do­po­ručit in­di­vi­duální řešení šité přesně na míru vašim potřebám.

Spe­ciálním přípa­dem work­flow je na­sa­zení systému pro správu ob­sa­hu, ve kterém mo­hou au­toři, re­dak­toři, ko­rek­toři a gra­fi­ci současně pra­co­vat nad vzni­kajícími ver­ze­mi tištěné a elek­tro­nické kni­hy.

Mar­ke­ting nás baví a pro­stu­pu­je ce­lou naší fir­mou.

SPOJ­TE SE S OD­BORNÍKY
NA MAR­KE­TING E-KNIH


Bez pod­po­ry silného mar­ke­tingu je pro­dej e-knih ne­mys­li­telný. Pomůžeme vám zvi­di­tel­nit se v nepřehledném světě in­ter­ne­tu a lépe uspo­ko­jit potřeby vašich zákazníků.

 

Ve Fle­xi­books jsme přesvědčeni, že bu­douc­nost pro­de­je e-knih je jed­nak ve službách, kde si zákazník před­platí ne­o­me­ze­nou kon­zu­ma­ci ob­sa­hu, či v ob­sa­hu zdar­ma pla­ceném z re­kla­my zob­ra­zo­vané čtenáři.

Zákazníci jsou dnes již ochot­ni pla­tit jen za e-kni­hy s přida­nou hod­no­tou opro­ti tištěným knihám. Přidaná mul­timédia a in­ter­ak­tivní prv­ky musí však vy­tvářet s e-kni­hou smys­lu­plný a es­te­tic­ky hod­notný ce­lek.

Sta­ne­te-li se našimi part­ne­ry, získáte s námi kon­takt na vaše zákazníky a také zna­lost, co vaše čtenáře zajímá a jak můžete zlepšit vaše pro­duk­ty a služby.

Zákazníkům Fle­xi­books pra­vi­delně ro­zesíláme news­let­ter, ve kterém úspěšně pro­pa­gu­je­me jed­not­livé e-kni­hy. Navíc, po­kud bu­de­te mít zájem, můžeme vám zpro­voznit váš vlastní systém na ro­zesílání emailů, aby jste moh­li efek­tivněji oslo­vit vaše zákazníky. Po­radíme vám s knižními trai­le­ry, so­ciálními sítěmi a re­klamními kam­paněmi.

Prodáme a do­ručíme vaše e-kni­hy vašim zákazníkům.

ZAČNĚTE ZÍSKÁVAT PENÍZE
Z E-KNIH


V si­tu­a­ci po­kle­su zájmu o tištěné kni­hy a současně vy­soké míry pirátství ve světě elek­tro­nických knih přinášíme na­kla­da­telům záru­ku ochra­ny je­jich e-knih a nabízíme nové pro­dejní mo­de­ly re­a­gující na ten­to vývoj.

 

Vy­cházíme vstříc novým výzvám a umožňuje­me v našem e-sho­pu jak časově ne­o­me­zené za­kou­pení e-knih, tak i měsíční výpůjčky ne­bo roční odběry ob­sa­hu. Umožňuje­me i pro­dej struk­tu­ro­vaných celků, ja­ko jsou ročníky a jed­not­livá čísla časo­pisů. Svo­je ti­tu­ly můžete naším prostřed­nic­tvím prodávat i po celých balíčcích, je­jichž nákup pre­fe­rují různé in­sti­tu­ce.

Na českém tr­hu jsme part­ne­ry nejen škol a aka­de­mických in­sti­tucí, ale i vy­braných kniho­ven.

Pro­de­je vám bu­dou do­ručovány v je­diném jed­no­duchém vyúčtování. Umožníme vám i pro­dej tištěné kni­hy spo­lu s e‑kni­hou. Získáte tak od nás přímý kon­takt se zákazníkem ne­bo kon­ku­renční výho­du při pro­de­ji tištěné kni­hy.

Máte zájem?

JSME VÁM K DIS­PO­ZI­CI


Plat­for­ma pro elek­tro­nické a in­ter­ak­tivní kni­hy Fle­xi­books po­k­račuje od roku 2012 v dobré tra­di­ci pro­duk­tu Fle­xi­Learn, který již ro­ce 2007 přine­sl českým zákazníkům in­ter­ak­tivní učeb­ni­ce Na­kla­da­tel­ství Fraus.

Po­sky­tu­je­me pro­fe­si­o­nál­ní me­to­dic­kou pod­po­ru, kon­zul­ta­ce a ser­vis­ní čin­nost v ob­las­ti vý­ro­by, mar­ke­tingu a pro­de­je elek­tro­nic­kých knih. Ať už jste au­tor ne­bo velké na­kla­da­tel­ství, po­mů­že­me Vám s vy­dá­vá­ním do­ce­la ji­ných e-knih, které bu­dou Vaši čte­ná­ři mi­lo­vat.

Váš part­ner pro všech­ny Vaše e-knižní potřeby.

Kon­takt:
Ing. Pavel Bláha

vedoucí marketingu a obchodu
tel.: +420 602 500 915
e-mail: blaha@fle­xi­books.cz