Všeobecné obchodní podmínky pro používání platformy Flexibooks

 

Článek I – Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele při používání platformy Flexibooks, provozované společností Fraus Media, s.r.o.

 

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Článek II – Základní pojmy

 

1. Platforma Flexibooks opravňuje registrovaného uživatele e-shopu Flexibooks užít zpřístupněné dílo v nehmotné podobě pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby, a to ve formě koupě či zápůjčky či výpůjčky (dále také užití).

Platforma Flexibooks zahrnuje:

a) e-shop provozovaný na doméně flexibooks.cz (dále jen „e-shop Flexibooks“),

b) softwarové čtečky Flexibooks dostupné ke stažení a instalaci v e-shopu Flexibooks (dále jen „čtečky Flexibooks“),

c) e-knihy a interaktivní knihy určené k užití ve čtečkách Flexibooks (dále jen „e-knihy Flexibooks“).

 

2. Provozovatelem platformy Flexibooks je společnost Fraus Media,  s.r.o., se sídlem Edvarda  Beneše  2438/72, Jižní  Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ:  26185156, DIČ: CZ26185156, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu  v  Plzni, oddíl  C, vložka  22977 (dále jen „provozovatel”). Provozovatel je právnickou osobou, která při uzavírání smlouvy a při plnění z této smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti a která přímo poskytuje služby uživateli.

 

3. Uživatelem je spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku nebo podnikatel nebo veřejnoprávní subjekt nebo orgán státní správy (dále jen „uživatel”), který je v souladu s těmito VOP oprávněn užít e‑knihy Flexibooks prostřednictvím čteček Flexibooks. Uživatelem se stává registrací v e‑shopu Flexibooks.

 

Článek III – Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

1. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s potvrzením VOP a užitím e‑knih Flexibooks ve čtečkách Flexibooks (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám a neliší se od základní sazby operátora uživatele. Provozovatel si neúčtuje žádné další poplatky.


2. Podle těchto VOP se uzavírají smlouvy, jejichž předmětem je oprávnění k užití e-knih Flexibooks registrovanými uživateli e-shopu Flexibooks. Smlouvou se rozumí i objednávka provedená v e-shopu Flexibooks.


3. Zpřístupnění děl v nehmotné podobě je smlouvou o dodání digitálního obsahu podle § 1837  písm. l) občanského zákoníku ve formě nehmotného plnění. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel platformy plnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a spotřebitel bere na vědomí, že nemůže z tohoto důvodu podle citovaného ustanovení občanského zákoníku od smlouvy odstoupit.


4. S mimosoudní stížností se uživatel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy a za podmínek v nich uvedených.

 

Článek IV – Uživatelský účet

 

1. Pro využívání služeb platformy Flexibooks je uživatel povinen se zaregistrovat v e‑shopu Flexibooks. Minimální požadavky pro registraci jsou jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo (dále jen „přihlašovací údaje“), přičemž uživatelským jménem musí být platná e-mailová adresa uživatele, na kterou je provozovatel oprávněn doručovat oznámení týkající se uživatelského účtu a další sdělení dle těchto VOP. Jedná se zejména o sdělení týkající se potvrzení o přijetí objednávek, potvrzení o zaplacení objednávek, doručení daňových dokladů, poukazů na e-knihy Flexibooks a o změně VOP apod. Uživatel je dále povinen uvést všechny ostatní povinné údaje uvedené v registračním formuláři e-shopu Flexibooks.


2. Je-li uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba vyžadující za oprávnění k užití daňový doklad, je uživatel povinen uvést při registraci správně všechny údaje nutné pro vystavení a platnost daňového dokladu. Pokud uživatel neuvede všechny údaje, obdrží po zaplacení objednávky pouze zjednodušený daňový doklad.


3. Pro využívání služeb platformy Flexibooks (e-shop, čtečky) je nutné se přihlásit pomocí údajů zadaných při registraci dle bodu 1. tohoto článku.


4. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje a při jakékoliv změně je aktualizovat. Uživatel je zodpovědný za správnost a pravdivost uváděných osobních údajů.


5. Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje třetím osobám a umožnit využívání svého uživatelského účtu třetími osobami.


6. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení účtu uživatele, poruší‑li uživatel své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Závažným porušením podmínek je zejména porušení autorských práv při zveřejňování elektronických knih na internetových úložištích či jiným způsobem.


7. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně provozovatele.

 

8. Registrací uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

 

Článek V – Způsob užití a platební podmínky

 

1. Uživatel je oprávněn používat e-shop Flexibooks po dokončení registrace a po přihlášení do e-shopu Flexibooks pomocí svých přihlašovacích údajů.


2. Koupí a zápůjčkou e-knihy Flexibooks se rozumí získání časově omezeného oprávnění k užití e-knihy Flexibooks pro stanovený počet současně používaných čtecích zařízení uživatelem (stolních počítačů, notebooků, tabletů apod.) a při dodržení stanovených technických podmínek pro řádné užívání e-knih Flexibooks, kterými se rozumí zejm. hardwarové a softwarové vybavení provozované na daném čtecím zařízení uživatele a přístup k veřejné datové síti. Údaje o časovém trvání oprávnění k užití e-knihy Flexibooks a maximální počet současně používaných čtecích zařízení jsou uvedeny v e-shopu Flexibooks v detailním popisu každého produktu.


3.  Technické podmínky pro používání čteček Flexibooks jsou uvedeny na webové stránce http://flexibooks.cz/jak-cist/. Informace o tom, pro které operační systémy je daný produkt určen, je uvedena v detailním popisu produktu pomocí zelených ikon s označením operačního systému.


4. Uživatel je oprávněn objednat v e-shopu Flexibooks časově omezené oprávnění k užití e-knihy Flexibooks, dále je oprávněn objednat e-knihy Flexibooks pro sebe nebo pro třetí osoby. Jednotlivé možnosti získání oprávnění k užití e-knihy Flexibooks včetně cen s DPH jsou uvedeny v e-shopu Flexibooks v detailním popisu každého produktu. Provozovatel e-shopu Flexibooks nabízí tyto způsoby oprávnění k užití:

 

způsob oprávnění k užití

popis

„KOUPĚ PRO SEBE“

Uživatel si kupuje oprávnění k užití e-knihy Flexibooks pro svůj uživatelský účet na dobu fungování platformy Flexibooks, nejméně však na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

„KOUPĚ NA POUKAZ“

Uživatel kupuje poukaz na oprávnění k užití e-knihy Flexibooks na dobu fungování platformy Flexibooks, nejméně však na dobu 5 let ode dne aktivace poukazu, který obdrží elektronickou poštou dle podmínek uvedených v odstavci 8. tohoto článku. Uživatel může poukaz aktivovat sám, nebo může poukaz předat třetí osobě, která poukaz aktivuje na svém účtu a po aktivaci poukazu nabude oprávnění k užití e-knihy Flexibooks. Poukaz lze aktivovat nejdéle do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy, a to jen 1×, tj. je určen pro 1 uživatele.

„KOUPĚ“

Uživatel (např. škola), s výjimkou spotřebitele, si kupuje víceuživatelské oprávnění k užití (tzv. multilicenci) na dobu fungování platformy Flexibooks, nejméně však na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.

„KOUPĚ NA 1 ŠKOLNÍ ROK“

Uživatel (např. škola), s výjimkou spotřebitele, si kupuje víceuživatelské oprávnění k užití (tzv. multilicenci) na dobu od
1. 8. do 30. 9. následujícího kalendářního roku. 

„ZÁPŮJČKA NA 31 DNÍ“

Jedná se o stejný způsob oprávnění k užití jako u „KOUPĚ NA POUKAZ“ s tím rozdílem, že po aktivaci poukazu je oprávnění k užití e-knihy Flexibooks na dobu 31 po sobě souvisle jdoucích kalendářních dní započatých prvním dnem oprávnění k užití, tedy dnem aktivace poukazu.

„ZÁPŮJČKA NA 1 ROK“

Jedná se o stejný způsob oprávnění k užití jako u „KOUPĚ NA POUKAZ“ s tím rozdílem, že po aktivaci poukazu je oprávnění k užití e-knihy Flexibooks na dobu 365 po sobě souvisle jdoucích kalendářních dní započatých prvním dnem oprávnění k užití, tedy dnem aktivace poukazu.

 

5. Provozovatel platformy poskytuje uživatelům různé varianty oprávnění k užití. Varianta oprávnění k užití je uvedena v detailním popisu každého produktu na e-shopu. Provozovatel není povinen poskytovat u každého produktu všechny varianty oprávnění k užití. Provozovatel poskytuje tyto varianty oprávnění k užití:

 

varianta oprávnění k užití

popis

UŽIVATELSKÁ/ŽÁKOVSKÁ (tzv. uživatelská/žákovská licence)

Oprávnění k užití pro 1 uživatele, který je oprávněn užívat e-knihu Flexibooks pouze pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby na max. 4 zařízeních současně.

UČITELSKÁ (tzv. učitelská licence)

Oprávnění k užití pro 1 uživatele, který je oprávněn užívat e-knihu Flexibooks pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby a k prezentačním účelům při výuce na max. 4 zařízeních současně.

VÍCEUŽIVATELSKÁ (tzv. MULTILICENCE)

Oprávnění k užití pro více uživatelů držitele tzv. multilicence (např. školy). Toto oprávnění k užití umožňuje držiteli tzv. multilicence poskytnout oprávnění k užití dalším uživatelům držitele tzv. multilicence, a to ve variantě užití tzv. uživatelské/žákovské a/nebo ve variantě užití tzv. učitelské. Každý takovýto uživatel je oprávněn užívat e-knihu Flexibooks pouze pro osobní potřebu fyzické osoby na max. 4 zařízeních současně.

Je-li držitelem tzv. multilicence škola a tato zahrnuje tzv. učitelskou i žákovskou licenci, má učitel oprávnění užívat tzv. učitelskou i tzv. žákovskou licenci, žák je oprávněn užívat pouze tzv. žákovskou licenci.

 
6. Ceny uvedené u každé e‑knihy Flexibooks jsou pro registrovaného uživatele konečné a platné v době objednávky a jsou uvedeny v Kč včetně DPH.


7. Uživatel je povinen uhradit celkovou cenu uvedenou na objednávce v Kč s DPH. U objednávek, na nichž je uvedena cena za objednávku ve výši 0 Kč, je  e-kniha Flexibooks uživateli zpřístupněna ihned po dokončení objednávky.


8. Uživatel je povinen uhradit za oprávnění k užití cenu dle objednávky pouze na bankovní účet určený provozovatelem. V e-shopu Flexibooks jsou k dispozici tyto způsoby plateb:

 

způsob platby

popis

PayU – rychlý online převod přes internetové bankovnictví

Uživatel si vybere peněžní ústav, přes který chce platbu provést. Po výběru peněžního ústavu je uživatel přesměrován na online formulář svého peněžního ústavu, kde provede platební příkaz. Po úspěšném dokončení platebního příkazu získá uživatel oprávnění k užití / obdrží poukaz na uhrazené e-knihy Flexibooks.

PayU – rychlá platba platební kartou

Po výběru tohoto způsobu platby je uživatel přesměrován na formulář platební brány PayU, kde provede platbu. Po úspěšném dokončení platby získá uživatel oprávnění k užití / obdrží poukaz na uhrazené e-knihy Flexibooks.

PayU – běžný bankovní převod

Po výběru tohoto způsobu platby je uživatel přesměrován na formulář platební brány PayU, kde se automaticky vygenerují a zobrazí nutné údaje k provedení platby. Uživatel následně provede platební příkaz způsobem běžným u svého peněžního ústavu. Po úspěšném připsání celkové částky uvedené na objednávce na účet provozovatele získá uživatel oprávnění k užití / obdrží poukaz na uhrazené e-knihy Flexibooks.

platba na fakturu

Uživatel provede objednávku, po jejímž úspěšném dokončení okamžitě získá oprávnění k užití / obdrží poukaz na e-knihy Flexibooks. Následující kalendářní den obdrží uživatel od provozovatele elektronickou poštou daňový doklad (fakturu), částku je povinen uhradit na účet uvedený na daňovém dokladu v plné výši a do lhůty uvedené na daňovém dokladu. Tento způsob platby není nárokovatelný a je uživateli k dispozici pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

platba na hromadnou fakturu

Uživatel objednává v e-shopu Flexibooks průběžně po dobu celého kalendářního měsíce. Vždy po dokončení každé objednávky získá uživatel okamžitě oprávnění k užití / obdrží poukaz na e-knihy Flexibooks. Na začátku následujícího kalendářního měsíce obdrží uživatel od provozovatele elektronickou poštou daňový doklad (fakturu) za všechny objednávky provedené během minulého kalendářního měsíce. Vyúčtovanou částku je povinen uhradit na účet uvedený na daňovém dokladu v plné výši a do lhůty uvedené na daňovém dokladu. Tento způsob platby není nárokovatelný a je uživateli k dispozici pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

 

9. Uživatel bere na vědomí, že při úhradě ceny za objednávku může dojít k připsání částky na účet provozovatele s časovou prodlevou.


10. Je-li uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba vyžadující za oprávnění ke způsobu užití dle čl. V, odst. 4 daňový doklad, je uživatel povinen zkontrolovat a případně doplnit na objednávce všechny údaje nutné pro platné vystavení daňového dokladu. Pokud uživatel neuvede všechny údaje, obdrží po zaplacení objednávky pouze zjednodušený daňový doklad.

 

11. Daňový doklad je zasílán provozovatelem výhradně elektronicky, a to na e-mailovou adresu uživatele, který provedl objednávku. Uživatel s tímto způsobem doručování daňového dokladu souhlasí.

 

12. U plateb uvedených v bodě 8. tohoto článku, vyjma platby na fakturu a platby na hromadnou fakturu, je daňový doklad uživateli zasílán den následující po připsání platby na účet provozovatele.U plateb na fakturu a hromadnou fakturu dle specifikace v bodu 8. tohoto článku.

 

Článek VI – Čtečky Flexibooks

 

1. Čtečky Flexibooks jsou softwarové aplikace určené ke stažení a čtení e-knih Flexibooks. Instalační programy čteček Flexibooks jsou dostupné ke stažení v e-shopu Flexibooks na webové stránce http://flexibooks.cz/jak-cist/.


2. Uživatel je oprávněn stáhnout a instalovat čtečky Flexibooks do libovolného počtu zařízení (stolních počítačů, notebooků, tabletů apod.).


3. Uživatel je povinen seznámit se s vlastnostmi čteček Flexibooks před zahájením jejich užívání. Funkční vlastnosti čteček Flexibooks jsou dostupné v uživatelských manuálech umístěných v e-shopu Flexibooks.


4. Uživatel bere na vědomí, že pro plnohodnotné užívání čteček Flexibooks je povinen přihlásit se ve čtečce Flexibooks přihlašovacími údaji svého účtu v e-shopu Flexibooks.


5. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za stav a funkčnost hardwarového a softwarového vybavení uživatele, datové sítě uživatele nebo veřejné datové sítě.

 

Článek VII – Reklamace

 

1. Práva a povinnosti provozovatele a uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.


2. Práva z vady může uživatel uplatnit u provozovatele telefonicky nebo písemně prostřednictvím zákaznické podpory provozovatele. Kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mailová adresa pro spojení se zákaznickou podporou provozovatele, jsou uvedeny v e-shopu Flexibooks.


3. Týká-li se vada objednávky v e-shopu Flexibooks či její úhrady, musí sdělení o reklamaci obsahovat číslo objednávky a přesný popis vady.


4. Provozovatel rozhodne o tom, jakým způsobem bude reklamace vyřízena, do 5 pracovních dnů po doručení reklamace, přičemž reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů po doručení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná a provozovatel nevyřídí reklamaci ve lhůtě dle předchozí věty, má uživatel právo na vrácení zaplacené částky za oprávnění k užití. Uživatel souhlasí, že po vrácení zaplacené částky nemá právo užít e-knihy Flexibooks a toto právo mu bude odebráno.


5. V případě nefunkčnosti čtečky Flexibooks informuje uživatel o tomto poskytovatele a jeho sdělení musí obsahovat název uživatelského účtu (tj. e-mailovou adresu, která je součástí přihlašovacích údajů) a přesný popis nefunkčnosti. Přesný popis nefunkčnosti musí být doplněn o základní údaje o verzi čtečky Flexibooks, dále o čtecím zařízení, kterými se rozumí zejm. název a verze operačního systému a informace o tom, zda bylo zařízení v době nefunkčnosti připojeno k internetu, týká-li se nefunkčnost vlastností čteček Flexibooks vyžadujících připojení k internetu.

 

Článek VIII – Odstoupení od smlouvy

 

1. Uživatel spotřebitel ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. l) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy. 


2. Uživatel nespotřebitel má právo odstoupit bez zbytečného odkladu od smlouvy dle § 1977 a násl. nebo dle § 2001 a násl. OZ z důvodů stanovených tímto zákonem. V případě, že se uživatel rozhodne odstoupit od smlouvy, odešle provozovateli oznámení, že odstupuje od smlouvy, a uvede údaje k objednávce tak, aby mohla být spolehlivě identifikována. Odstoupení od smlouvy musí být provozovateli odesláno písemně na e-mailovou adresu zákaznické podpory uvedenou v e-shopu Flexibooks.


3. Provozovatel potvrdí uživateli bez zbytečného odkladu e‑mailem na e‑mailovou adresu uvedenou v objednávce přijetí odstoupení.


4. Uživatel nespotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ztrácí nárok na oprávnění k užití e-knih Flexibooks uvedených na objednávce.


5. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) uživatel neuhradí cenu za oprávnění k užití dle objednávky v plné výši a ve sjednané lhůtě,

b) uživatel poruší práva k dílům ve smyslu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon”) č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

c) uživatel bude neoprávněně vytvářet kopie, poskytovat a zpřístupňovat jakýmkoli způsobem e‑knihy Flexibooks třetím osobám v rozporu s těmito VOP,

d) uživatel bude prolamovat nebo obcházet technické prostředky ochrany práv označované jako Digital Rights Management (dále jen „DRM”) nebo jinak manipulovat s datovými soubory obsahujícími e-knihy Flexibooks nebo jejich části, které omezují neoprávněné vytváření a šíření kopií e‑knih Flexibooks,

e) uživatel bude v případě víceuživatelského oprávnění k užití poskytovat uživatelské/žákovské a učitelské licence více osobám uživatele, než je počet, který je uveden v účtu držitele licence v e-shopu Flexibooks.

 

Článek IX – Ochrana osobních údajů

 

1. Uživatel bere na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

 

Článek X – Závěrečná ustanovení

 

1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito VOP při registraci před uzavřením smlouvy v e‑shopu Flexibooks. Po seznámení se s obsahem VOP a vyslovení souhlasu s VOP je uživatel povinen se jimi řídit. Při jejich závažném porušení má provozovatel právo zrušit uživatelský účet.


2. Uživatel není oprávněn převést oprávnění k užití na třetí osobu.


3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za vady vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti platformy Flexibooks či uživatelského účtu nebo v důsledku užití platformy Flexibooks či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.


4. Porušením těchto VOP ztrácí uživatel práva z nich vyplývající. Provozovatel je pak oprávněn zabránit uživateli v dalším užití e‑knih Flexibooks odebráním oprávnění k užití na e-knihy Flexibooks.


5. Tyto VOP mohou být provozovatelem změněny jeho jednostranným rozhodnutím a změna VOP je účinná dnem uveřejnění v e-shopu Flexibooks. Uživatel je povinen seznámit se s aktuálním platným zněním těchto VOP.

Provozovatel platformy nové znění VOP po změně zašle každému uživateli na e-mailovou adresu, která je jeho platným uživatelským jménem. Pokud uživatel do 60 kalendářních dnů ode dne odeslání nového znění VOP provozovatelem platformy dle předchozí věty neodmítne nové znění VOP, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy uživatele, která je jeho platným uživatelským jménem na e-mailovou adresu provozovatele info@flexibooks.cz, platí, že uživatel s novým zněním VOP souhlasí.


6. Záležitosti výslovně těmito VOP neupravené, jakož i vztahy vyplývající z těchto VOP se řídí právním řádem České republiky.

 

7. Uživatel potvrzením registrace prohlašuje, že VOP, které jsou nedílnou součástí samostatné smlouvy, zcela rozumí, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Uživatel výslovně prohlašuje, že je seznámen s tím, že VOP jsou stejně důležité jako text smlouvy a že jejich ustanovení jsou stejně závazná jako text smlouvy.

 

8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2017

 

Fraus Media, s.r.o.