1. Re­gis­tra­ce

Na webu Fle­xi­books klikněte v pravém horním ro­hu na “PŘIHLÁŠENÍ”. Poté se ocit­ne­te v re­gis­t­račním for­muláři pro nového uživa­te­le. Zde vy­plňte všech­ny úda­je oz­načené hvězdičkou. osobní úda­je můžete kdy­ko­liv zpětně do­plňovat a upra­vo­vat. Po vy­plnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko “do­končit re­gis­tra­ci”. Právě jste vy­tvořili váš účet, gra­tu­lu­je­me!

Video tutoriál Jak registrovat uživatele, školu na Flexibooks

2. Stažení čtečky Fle­xi­books

Ke čtení vašich e-knih bu­de­te potřebo­vat naší čtečku Fle­xi­books, díky které si užije­te řadu zajímavých funkcí. Do­stupná je pro počítače, table­ty a no­te­boo­ky s ope­račním systémem Win­dows, iOS a An­dro­id. Klikněte te­dy v horní části webu na “JAK ČÍST”. Poté se do­sta­ne­te na stránku, na které si stačí vy­brat, na jakém zařízení chce­te naše e-kni­hy číst a klik­ne­te na výpis pod­po­ro­vaných zařízení. Okamžitě se zahájí sta­hování čtečky e-knih Fle­xi­books, kte­rou na­in­sta­lu­je­te přesně pod­le in­strukcí.

3. Vy­hledání e-knih

Po re­gis­tra­ci a stažení čtečky Fle­xi­books již můžete vy­hledávat e-kni­hy dle vlastních před­stav. Vy­ber­te si z něko­li­ka ka­te­go­rií ne­bo prostřed­nic­tvím vy­hledávacího po­le. Po­kud se o kni­ze chce­te do­zvědět více, stačí si pouhým klik­nutím zob­ra­zit de­tail e-kni­hy. V popisu e-knihy se dozvíte, o jaký typ licence se jedná. Případně hledejte e-knihy dle nakladatele.

4. Nákup e-knih

Po­kud jste si v našem ob­chodě vy­bra­li e-kni­hu, která vás za­u­ja­la, stačí zvo­lit for­mu náku­pu (nákup pro se­be, nákup po­u­ka­zu, výpůjčka) a vložte počet, který si chce­te kou­pit do košíku. Pro do­končení ob­jednávky stačí přejít do košíku. V košíku zkon­t­ro­luj­te vy­brané ti­tu­ly a zvo­lené množství. Poté klikněte na tlačítko “PO­K­RAČOVAT”. Do­plňte osobní úda­je (jméno a příjmení), případně fak­tu­rační úda­je a zvol­te požado­vaný způsob plat­by. Ob­jednávku odešle­te klik­nutím na tlačítko “OB­JED­NAT”.

Video tutoriál
Jak nakupovat e-knihy Flexibooks

5. Jak využít po­u­kaz?

E-kni­hy Fle­xi­books lze ku­po­vat a půjčovat pro jiné oso­by for­mou po­u­kazů. Máte-li po­u­kaz na e-kni­hu, vy­zved­nutí je ve­li­ce jed­no­duché. V horní části webu stačí klik­nout na tlačítko “VYUŽÍT PO­U­KAZ”. Poté vložte kód po­u­ka­zu, který jste ob­drželi e-mai­lem a klikněte na tlačítko “AK­TI­VO­VAT KNI­HU”. E-kni­ha se po­sléze zob­razí ve vašem účtu a po přihlášení do čtečky Fle­xi­books také ve vaší kni­hovně.

6. Za­pla­cení e-knih

E-kni­hy je možné za­pla­tit přes pla­tební bránu Pa­yU násle­dujícími způso­by:

  • po­mocí tlačítka přes in­ter­ne­tové ban­kov­nic­tví vaší ban­ky
  • pla­tební kar­tou
  • běžným ban­kovním převo­dem

Plat­ba přes in­ter­ne­tové ban­kov­nic­tví:

Při zvo­lení to­ho­to způso­bu plat­by bu­de­te přesměrován/a na přih­lašovací ok­no vašeho in­ter­ne­tového ban­kov­nic­tví. Přihlas­te se, zkon­t­ro­luj­te úda­je uve­dené v před­vy­plněném příka­zu k úhradě a po­tvrďte plat­bu. Převod peněz proběhne ob­ra­tem. E-kni­hy máte k dis­po­zi­ci ob­vykle do 5 mi­nut.

Plat­ba pla­tební kar­tou:

Při platbě kar­tou bu­de­te přesměrováni na za­bez­pečenou stránku. Vy­plňte úda­je o vaší pla­tební kartě a ve druhém kro­ku za­dej­te SMS kód plat­by. Po ode­slání údajů proběhne převod peněz ob­ra­tem. Kni­hy máte k dis­po­zi­ci ihned po pro­ve­dení plat­by.

Plat­ba ban­kovním převo­dem:

Zvolíte-li plat­bu převo­dem, záleží pou­ze na vás, zda uhradíte částku na po­bočce vaší ban­ky, na poště či běžným způso­bem přes in­ter­ne­tové ban­kov­nic­tví. Převod peněz proběhne ob­vykle do 48 ho­din. Po do­končení ob­jednávky se vám zob­razí for­mulář pro ban­kovní převod, na němž je uve­de­no číslo účtu, va­ri­a­bilní a spe­ci­fický sym­bol a částka k úhradě. Ty­to úda­je si po­zna­me­nej­te a před ode­sláním plat­by vše řádně zkon­t­ro­luj­te. Pou­ze se správně uve­deným va­ri­a­bilním a spe­ci­fickým sym­bo­lem bu­de­me schop­ni zpra­co­vat vaši plat­bu bez kom­pli­kací.

7. Čtení e-knih

Po za­pla­cení se za­kou­pené e-kni­hy zařadí do sek­ce “Mo­je kni­hy” ve vašem účtu. V této sek­ci na­jde­te všech­ny vámi za­kou­pené, vypůjčené i bez­platně stažené e-kni­hy Fle­xi­books. Ty­to e-kni­hy se následně au­to­ma­tic­ky přene­sou do vaší knihov­ny ve čtečce Fle­xi­books na všech vašich zařízeních. Zde si je můžete stáhnout a číst.

Přeje­me příjemné čtení.